Skip to content

Deklaracja dostępności

Dostępność cyfrowa

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Wrześni zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Wrześni.

Data publikacji strony internetowej: 01-05-2020

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 25-03-2024

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie sporządzono dnia 01-05-2020. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Michał Patoka, adres poczty elektronicznej marketing@wsckziu-wrzesnia.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 607 615 040. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Wrześni, ul. Wojska Polskiego 2a, 62-300 Września.

Budynek wyposażony jest w platformę dla osób niepełnosprawnych która umożliwia transport na parter budynku. Platforma znajduje się przy wejściu bocznym.

Na tej kondygnacji znajdują się sale dydaktyczne, sala komputerowa, sekretariat i toaleta dla osób niepełnosprawnych.

Szkoła zapewnia miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Osoby niewidzące mają prawo wstępu do budynku z psem asystującym.

W przypadku konieczności skorzystania z tłumacza języka migowego szkoła jest w stanie zorganizować takiego tłumacza po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby.

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.

Rozmiar czcionki
Kontrast