Skip to content

Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Technik archiwista
 • Zarządzania dokumentacją tradycyjną (papierową) i elektroniczną
 • Gromadzenia, opracowywania, zabezpieczania i udostępniania dokumentacji
 • Obowiązujących przepisów kancelaryjno – archiwalnych
 • Prowadzenie archiwum
 • Opracowanie materiałów archiwalnych
 • Archiwach państwowych, zakładowych
 • Urzędach i innych instytucjach
 • Nauka trwa 3 semestry i jest bezpłatna
 • Zajęcia w systemie zaocznym
 • Tryb dostosowany dla osób pracujących
 • Świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie
Technik logistyk
 • Przyjmowania i wydawania towarów z magazynu
 • Przechowywania towarów
 • Prowadzenia dokumentacji magazynowej
 • Planowania, organizowania i dokumentowania procesów transportowych
 • Pracownia transportu
 • Pracownia magazynowa
 • Firmach transportowych, logistycznych lub spedycyjnych
 • Przedsiębiorstwach magazynowych
 • Hurtowniach zaopatrujących placówki handlowe
 • Nauka trwa 3 semestry i jest bezpłatna
 • Zajęcia w systemie zaocznym
 • Tryb dostosowany dla osób pracujących
 • Świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie
Technik spedytor
 • Planowania, organizowania i dokumentowania procesów transportowych
 • Prowadzenia dokumentacji dotyczącej rozliczeń z klientami i kontrahentami 
 • Wykonywania prac związanych z monitorowaniem przebiegu procesu transportowo – spedycyjnego
 • Pracownia transportu i spedycji 
 • Sprzedaż i obsługa klienta w spedycji
 • Techniki biurowe i informatyczne
 • Przedsiębiorstwach transportowych, logistycznych lub spedycyjnych
 • Agencjach obsługi portów morskich i lotniczych
 • Przedsiębiorstwach obsługujących transport wyprodukowane towary
 • Hurtowniach zaopatrujących placówki handlowe
 • Nauka trwa 3 semestry i jest bezpłatna
 • Zajęcia w systemie zaocznym
 • Tryb dostosowany dla osób pracujących
 • Świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie
Technik administracji
 • Interpretacji i stosowania przepisów prawnych z różnych dziedzin prawa
 • Przygotowywania projektów umów cywilnoprawnych, porozumień, decyzji, regulaminów, instrukcji i innych dokumentów oraz aktów
 • Sporządzania protokołów i sprawozdań z posiedzeń i zebrań
 • Wykonywanie prac biurowych
 • Postępowanie w administracji
 • Administracji państwowej i samorządowej
 • Przedsiębiorstwach
 • Organizacjach społecznych i zakładach
 • Nauka trwa 3 semestry i jest bezpłatna
 • Zajęcia w systemie zaocznym
 • Tryb dostosowany dla osób pracujących
 • Świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie
Technik rachunkowości
 • Prowadzenia KPiR oraz Ksiąg Handlowych
 • Rozliczania z Urzędem Skarbowym
 • Naliczania wynagrodzeń
 • Naliczania składek ZUS
 • Obsługa programów komputerowych: INSERT GT
 • Naliczanie wynagrodzeń i podatków
 • Rachunkowość w ramach biura rachunkowego
 • W działach księgowych firm
 • W biurach rachunkowych
 • W urzędach oraz innych instytucjach
 • Nauka trwa 3 semestry i jest bezpłatna
 • Zajęcia w systemie zaocznym
 • Tryb dostosowany dla osób pracujących
 • Świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie
Technik informatyk
 • Montowania oraz eksploatacji systemów komputerowych i urządzeń
 • Wykonywania i eksploatacji lokalnych sieci komputerowych
 • Projektowania, tworzenia, administracji i użytkowania baz danych
 • Projektowania, tworzenia i administracji stronami WWW
 • Montaż, konfiguracja i naprawa lokalnych sieci komputerowych
 • Administrowanie systemami operacyjnymi
 • Zarządzania bazami danych
 • Zakłady pracy wykorzystujące różnego rodzaju technologie informatyczne
 • Firmy administrujące sieciami komputerowymi
 • Firmy tworzące oprogramowanie komputerowe
 • Nauka trwa 3 semestry i jest bezpłatna
 • Zajęcia w systemie zaocznym
 • Tryb dostosowany dla osób pracujących
 • Świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie
Technik reklamy
 • Organizowania oraz prowadzenia sprzedaży produktów i usług reklamowych
 • Organizowania oraz prowadzenia kampanii reklamowej
 • Projektowania oraz wykonywania środków reklamowych
 • Wykonywanie projektu reklamy
 • Tworzy przekaz reklamowy
 • Przygotowuje oferty produktów i usług reklamowych
 • Agencjach reklamowych
 • Działy marketingu i reklamy przedsiębiorstw
 • W biurze reklamy środków masowego przekazu (radio, telewizja, prasa, Internet)
 • Nauka trwa 3 semestry i jest bezpłatna
 • Zajęcia w systemie zaocznym
 • Tryb dostosowany dla osób pracujących
 • Świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie
Technik budownictwa
 • Organizowania i prowadzenia prac budowlanych
 • Opracowywania dokumentacji budowlanej
 • Kierowania zespołami pracowniczymi
 • Sprawowania nadzoru budowlanego oraz kontroli i oceny prac
 • Rysunek techniczny
 • Roboty murarskie i tynkarskie
 • Nadzór robót budowlanych
 • Kosztorysowanie w budownictwie
 • Przedsiębiorstwach budowlanych
 • Laboratoriach
 • Nadzorze budowlanym
 • Biurach projektowych
 • Nauka trwa 3 semestry i jest bezpłatna
 • Zajęcia w systemie zaocznym
 • Tryb dostosowany dla osób pracujących
 • Świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie
Technik przemysłu mody
 • Projektowania oraz wytwarzania wyrobów odzieżowych
 • Planowania procesu rozkroju materiałów odzieżowych
 • Rozróżniać rodzaje wyrobów i materiałów krawieckich oraz ściegów ręcznych i maszynowych
 • Wykonywanie rysunków wyrobów odzieżowych z zastosowaniem technik komputerowych
 • Dokonywanie rozkroju materiałów odzieżowych
 • W zakładzie odzieżowym
 • W salonie mody, butiku, salonie dekoracji okien
 • Pracowni projektowania i modelowania odzieży
 • Nauka trwa 3 semestry i jest bezpłatna
 • Zajęcia w systemie zaocznym
 • Tryb dostosowany dla osób pracujących
 • Świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie
Technik usług fryzjerskich
 • Wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych włosów
 • Wykonywania zabiegów chemicznych włosów
 • Wykonywania strzyżenia włosów
 • Wykonywania stylizacji fryzur
 • Wykonywanie prac praktycznych na główkach treningowych i żywych modelach oraz portfolio własnych projektów
 • Prezentacja fryzur z wykorzystaniem technik komputerowych
 • Analiza wyglądu człowieka
 • Salonach fryzjerskich
 • Praca w branży beauty
 • Nauka trwa 3 semestry i jest bezpłatna
 • Zajęcia w systemie zaocznym
 • Tryb dostosowany dla osób pracujących
 • Świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie
Technik usług kosmetycznych
 • Wykonywać zabiegi w kosmetyce pielęgnacyjnej, leczniczej i upiększającej
 • Udzielania porad z zakresu kosmetyki zachowawczej i zdobniczej
 • Wykonywania terapii polepszających, stylizacji paznokci i wizażu
 • Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające
 • Salonach kosmetycznych
 • Studiach stylizacji i wizażu
 • Salonach odnowy biologicznej
 • Nauka trwa 3 semestry i jest bezpłatna
 • Zajęcia w systemie zaocznym
 • Tryb dostosowany dla osób pracujących
 • Świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie
Technik ochrony fizycznej osób i mienia
 • Zapewnienia bezpieczeństwa życia
 • Ochrony zdrowia i nietykalności osobistej
 • Działań zapobiegających przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu
 • Wyszkolenie strzeleckie
 • Techniki interwencyjne i samoobrona
 • Agencjach ochrony
 • Bankach
 • Urzędach publicznych i innych instytucjach
 • Nauka trwa 3 semestry i jest bezpłatna
 • Zajęcia w systemie zaocznym
 • Tryb dostosowany dla osób pracujących
 • Świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie
Technik architektury krajobrazu
 • Projektowania i urządzania ogrodów i parków
 • Pielęgnacji roślin
 • Dbania o historyczne obiekty zieleni
 • Projekty obiektów architektury krajobrazu
 • Praca w obiektach architektury krajobrazu
 • Jednostkach realizacyjnych i pielęgnujących obiekty architektury krajobrazu
 • Jednostkach administracji samorządowej /m.in. w wydziałach: geodezji i kartografii, ochrony środowiska, kształtowania i pielęgnacji zieleni itp.
 • W placówkach służb ochrony zabytków i ochrony przyrody
 • Nauka trwa 3 semestry i jest bezpłatna
 • Zajęcia w systemie zaocznym
 • Tryb dostosowany dla osób pracujących
 • Świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie
Asystent osoby niepełnosprawnej
 • Udzielania pomocy i organizowania wsparcia osobie niepełnosprawnej
 • Organizowania pracy z osobą niepełnosprawną
 • Wykonywania czynności opiekuńczych w zakresie czynności higienicznych i pielęgnacyjnych oraz pomoc w prowadzeniu gospodarstwa domowego
 • Język migowy
 • Opieka i pielęgnacja człowieka
 • Terapia zajęciowa i aktywizacja
 • Trening umiejętności społecznych i opiekuńczych
 • Ośrodkach i domach pomocy społecznej i oddziałach PCK
 • środowiskowych domach samopomocy i świetlicach terapeutyczne
 • Niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej
 • Placówkach poradnictwa rodzinnego i szpitalach specjalistyczne
 • Nauka trwa 3 semestry i jest bezpłatna
 • Zajęcia w systemie zaocznym
 • Tryb dostosowany dla osób pracujących
 • Świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie
 • Pierwszej pomocy przedmedycznej
 • Podstaw psychologii, pedagogiki i socjologii
 • Pielęgnacji osób niesamodzielnych
 • Podstaw anatomii i fizjologii człowieka
 • Pracownia czynności opiekuńczych,
 • Pracownia aktywizacji i usprawniania ruchowego
 • Domach opieki społecznej
 • Fundacjach
 • Prywatnych domach osób starszych i niepełnosprawnych w Polsce i za granicą
 • Nauka trwa 3 semestry i jest bezpłatna
 • Zajęcia w systemie zaocznym
 • Tryb dostosowany dla osób pracujących
 • Świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie
 • Pomagać w utrzymaniu higieny osobistej podopiecznego
 • Podawać leki, zmieniać opatrunki
 • Planować i organizować gospodarstwo domowe osoby starszej
 • Wspierać rodzinę w opiece nad podopiecznym
 • Pracownia pierwszej pomocy
 • Pracownia opiekuńczo-pielęgnacyjna
 • Pracownia pomocy społecznej
 • Domach opieki społecznej
 • Fundacjach
 • Prywatnych domach osób starszych w Polsce i za granicą
 • Nauka trwa 3 semestry i jest bezpłatna
 • Zajęcia w systemie zaocznym
 • Tryb dostosowany dla osób pracujących
 • Świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie
Opiekun medyczny
 • W profesjonalny sposób pomagać osobie chorej i niesamodzielnej zaspokoić jej podstawowe potrzeby życiowe
 • Rozpoznawać i rozwiązywać problemy opiekuńcze osoby chorej
 • Uzyskasz kwalifikacje, które pozwolą na asystowanie personelowi medycznemu 
 • Język migowy
 • Opieka i pielęgnacja człowieka
 • Aktywizacja osoby podopiecznej
 • Trening umiejętności społecznych
 • Oddziałach szpitalnych
 • Hospicjum
 • Zakładach pielęgnacyjno – opiekuńczych
 • Domu Pomocy Społecznej
 • Nauka trwa 2 semestry i jest bezpłatna
 • Zajęcia w systemie zaocznym
 • Tryb dostosowany dla osób pracujących
 • Świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie
Florysta
 • Projektowania i wykonywania dekoracji roślinnych
 • Przechowywania materiału florystycznego
 • Prowadzenia sprzedaży materiału florystycznego oraz kompozycji roślinnych
 • Sprawnego poruszania się na rynku florystycznym
 • Wykonywanie wyrobów okolicznościowych
 • Wykonywanie dekoracji wnętrz
 • Wykonywanie aranżacji z roślin rosnących
 • Kwiaciarniach
 • Firmie organizującej wystrój przyjęcia
 • Nauka trwa 2 semestry i jest bezpłatna
 • Zajęcia w systemie zaocznym
 • Tryb dostosowany dla osób pracujących
 • Świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie
Fotograf
 • Przygotowania planu zdjęciowego
 • Rejestrowania obrazu
 • Przygotowywania prezentacji graficznych i multimedialnych
 • Obróbki i publikowania obrazu
 • Techniki fotograficzne
 • Cyfrowa obróbka obrazu
 • Projekty multimedialne
 • Studiach fotograficznych
 • Agencjach reklamowych
 • Wydawnictwach
 • Nauka trwa 3 semestry i jest bezpłatna
 • Zajęcia w systemie zaocznym
 • Tryb dostosowany dla osób pracujących
 • Świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie
Kucharz
 • Przygotowania i dekoracji potraw i napojów
 • Układania jadłospisów
 • Organizacji usług cateringowych 
 • Wykorzystywania urządzeń gastronomicznych
 • Pracownia technologii gastronomicznej
 • Pracownia planowania żywienia i organizacji gastronomii
 • Pracownia usług i obsługi konsumenta
 • Restauracjach
 • Hotelach
 • Stołówkach zakładowych
 • Nauka trwa 3 semestry i jest bezpłatna
 • Zajęcia w systemie zaocznym
 • Tryb dostosowany dla osób pracujących
 • Świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie
 • Wykonywania mebli
 • Rysunku technicznego w branży drzewno-mablarskiej
 • Technologii i materiałoznawstwa
 • Obsługi maszyn stolarskich
 • Warsztaty stolarskie
 • Zakładach produkujących meble i inne wyroby stolarskie
 • Tartakach
 • Jako właściciel własnej firmy stolarskiej
 • Nauka trwa 3 semestry i jest bezpłatna
 • Zajęcia w systemie zaocznym
 • Tryb dostosowany dla osób pracujących
 • Świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie

Wymagane dokumenty:

Szczegółowe informacje:
Sekretariat WSCKZiU Września ul. Wojska Polskiego 2a (pok. 9)

Rozmiar czcionki
Kontrast